Gaelic

Buain Members only

Air Ghàidhealtachd, thathas a’ buain seann arbhar is ruitheam nan òran Gàidhlig mun cuairt son a’ chiad turas ann an còrr is linn. Dè dh’innseas seo dhuinn mu ar dàimh ris an fhearainn?

David Lintern
David Lintern
Feature