Buain

Air Ghàidhealtachd, thathas a’ buain seann arbhar is ruitheam nan òran Gàidhlig mun cuairt son a’ chiad turas ann an còrr is linn. Dè dh’innseas seo dhuinn mu ar dàimh ris an fhearainn?

Buain

Comments

Sign in or become an Inkcap member to join the conversation.
Just enter your email below to get a log in link or to sign up.

Support Inkcap with a paid subscription.